Privātuma politika

Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināta: [02.07.2018]

1. Vispārīgie noteikumi
Mēs, TSC Autorizēts Servisa Centrs, tālr. +371 67 808 808, info@tsc.lv, www.tsc.lv (turpmāk – Mēs) saviem Klientiem sniedzam arvien jaunus, mūsdienu standartiem atbilstošus Pakalpojumus. Mums svarīgas ir ne tikai Klientu ērtības un iespējas, ko nodrošina Mūsu piedāvātie Pakalpojumi, bet arī Klientu Privātuma aizsardzība. Mēs ieguldām resursus, lai Mūsu Klienti justos droši, un savā ikdienas darbībā rūpējamies par to, lai Klientu dati būtu pasargāti.
Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt par Mūsu nodrošināto Klientu privātuma aizsardzību, sniegt skaidrojumu par to, kā Mēs aizsargājam Klientu personas datus, un palīdzēt Klientiem saprast, kā Klientu personas dati tiek apstrādāti un kādas ir Mūsu un Klientu tiesības un atbildība.
Apstrādājot personas datus, Mēs ievērojam valstī spēkā esošos normatīvos aktus un atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus, tai skaitā, bet ne tikai prasības, kas noteiktas datu apstrādes, godīgas komercprakses un patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
Šī Privātuma politika tiek piemērota Mūsu un Klienta savstarpējām attiecībām, tai skaitā tā attiecas uz ikvienu esošu Klientu, pircēju, vai jebkuru citu personu, kas izmanto vai ir izteikusi vēlmi izmantot kādu Mūsu pakalpojumu, vai kas vēršas pie Mums ar jebkāda veida lūgumu vai prasījumu, iesniedz jebkāda veida dokumentu, apmeklē Mūsu mājas lapu vai Klientu apkalpošanas centrus un tirdzniecības vietas, vai citus Mūsu objektus vai rīkotos pasākumus, vai arī sazinās ar Mums, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tai skaitā pastu, e-pastu vai tālruni (turpmāk viss kopā – Klients).
Šī Privātuma politika netiek piemērota citu komersantu veiktajiem datu apstrādes pasākumiem, tai skaitā, ja Klients apmeklē cita komersanta mājas lapu vai izmanto cita komersanta pakalpojumus un piekļūst šādai mājas lapai vai pakalpojumam caur Mūsu saziņas kanāliem, tai skaitā mājas lapu. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgā komersanta sniegtajām personas datu apstrādes drošības garantijām.
Šo Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr, ja nav pazīstami tādi termini kā “anonimizēti dati”, “personas dati”, un tml., lūdzam vispirms iepazīties ar zemāk minētajiem jēdzieniem, kas ir izmantoti šajā Privātuma politikā:

 • Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu), piemēram, vārds, uzvārds un tml.
 • Anonimizēti dati – informācija, kas nav Personas dati un vairāk nav attiecināma uz fizisku personu, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no informācijas kopas.
 • Pakalpojumi –jebkāda veida pakalpojumi, ko Mēs piedāvājam klātienē vai attālināti.

2. Kā Mēs iegūstam Personas datus un kāds ir datu apstrādes pamats
Saviem Klientiem Mēs nodrošinām plašu Pakalpojumu klāstu. Informācija, kuru Mēs iegūstam par personu ir atkarīga no Pakalpojuma, kuru Klients izmanto vai kuram Klients ir pieteicies. Tāpat Mēs iegūstam tādu informāciju, kuru Klients mums ir sniedzis jebkāda veida sadarbības ietvaros.
Personas datus Mēs varam saņemt dažādos veidos, tai skaitā sekojošā veidā:

 • Klients ir sniedzis Mums savus Personas datus, t.i. , kad Klients vai Klienta pilnvarota persona, tai skaitā arī Klienta norādītā kontaktpersona saziņai par remonta darījuma jautājumiem, sazinās vai sadarbojas ar Mums vai Mūsu pilnvarotajām personām, piemēram, izmanto Mūsu Pakalpojumus vai pieprasa kādu informāciju vai iesniedz pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklē Mūsu Klientu apkalpošanas centrus vai sazinās ar Mums norādītajos informatīvajos kanālos.
 • Dati tiek radīti, izmantojot Mūsu Pakalpojumu, piemēram, veicot zvanu vai apmeklējot vai lietojot Mūsu mājas lapu.
 • Mēs varam saņemt datus no citiem avotiem, piemēram, ja Klients piesaka saziņu ar Mums pie citiem pakalpojumu sniedzējiem vai sadarbības partneriem, piemēram, iekārtu vai to aksesuāru iegādei, sūtījumu piegādei vai iekārtu remonta jautājumu risināšanai. Lai pildītu normatīvo aktu prasības un nodrošinātu ilgtermiņa sadarbības iespējas, Mums var rasties nepieciešamība normatīvo aktu ietvaros datus pieprasīt arī no publiski pieejamiem reģistriem.

Klientam ir tiesības atteikties Mums sniegt savus Personas datus, tomēr tādā gadījumā ir iespējams, ka Mēs nevarēsim nodrošināt Klienta prasītos Pakalpojumus un darījuma sniegšana tiks atteikta.
Datu apstrādi Mēs veicam atbilstoši tikai konkrētam datu apstrādes pamatam, tai skaitā, pamatojoties uz Klienta pieprasījumu un ar to saistītā darījuma nodrošināšanu; Klienta sniegto piekrišanu ietvaru; normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kā arī Mūsu un trešo personu leģitīmo interešu aizsardzību, ko veicam ievērojot balansu ar Klientu tiesībām un interesēm.

3. Kādus Personas datus Mēs iegūstam
Atkarībā no izmantotā Pakalpojuma vai sadarbības Personas datu veidi var atšķirties. Vispārīgi Personas datu veidus var iedalīt šādās Personas datu kategorijās:

 • Pamatdati, tai skaitā, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese;
 • Dati, kas saistīti ar attiecībām ar Klientu, piemēram, informācija par Klientam sniegto Pakalpojumu un no Pakalpojuma sniegšanas izrietošie dati, piemēram, iekārtu vai aksesuāru iegāde un ar to saistītie darījuma apliecinošie dokumenti; sūtījumu piegādes pakalpojuma dati; iekārtu remonta un ar to saistītie iekārtas dati, t.sk. iekārtas ražotājs, modelis, IMEI kods, komplektācija, defektu apraksts, vizuālais attēls - novērtējums, drošības kods, ja tāds ir; vai iekārtu datu saglabāšanas pakalpojuma ietvaros esošie dati; ar maksājumiem saistītie dokumenti un to dati; Klienta saziņas dati, ko saņemam klātienes vai attālināta kontakta laikā ar Klientu, piemēram, Mums adresētie e-pasta sūtījumi, pieteikumi vai telefonsarunas laikā sniegtā informācija un ar Klientu slēgtās vienošanās; Klienta lūgumi vai aizliegumi konkrētu datu apstrādei attiecīgajam mērķim;
 • Dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu un definēti brīdī, kad šī piekrišana ir dota. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Mums dotu piekrišanu tik pat vieglā veidā kā tā dota, tai skaitā izmantojot Mūsu saziņas kanālus. Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai attiecīgi atsaukumam, ja tas ir ātrāk. Atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz attiecīgo piekrišanu pirms atsaukuma.

Mēs apzināti nevācam un neapstrādājam personīgi identificējamu informāciju no personām, kas jaunākas par normatīvajos aktos noteikto vecuma robežu, kas dod tiesības patstāvīgi darboties. Mēs respektējam šādu personu tiesības un Pakalpojumu nepieciešamības gadījumā aicinām ar Mums sazināties šādu personu vecākus vai aizbildņus.

4. Kā Mēs izmantojam Personas datus
Mēs apstrādājam Personas datus, lai nodrošinātu Pakalpojumus, efektīvu Klientu apkalpošanu, sadarbību un citas Mūsu darbībai un Klientiem svarīgas aktivitātes.
Lai aizsargātu savu Klientu Personas datus, Mēs dodam priekšroku Anonimizētu datu apstrādei, kas novērš personas identifikāciju. Tomēr bieži vien Mums ir nepieciešamība apstrādāt identificējamus Personas datus, ievērojot sniegtā Pakalpojuma vai sadarbības būtību, kā arī saistošo normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Mēs datus apstrādājam, ievērojot piemērojamos datu apstrādes pamatprincipus, jo īpaši datu apstrādes minimizēšanas principu un citas normatīvajos aktos paredzētās prasības.
Mēs apstrādājam Personas datus tikai konkrēti nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, uz Mūsu leģitīmām interesēm, piemēram:

 • Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kontrole un viedokļa noskaidrošana. Mums ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte un normatīvajos aktos paredzēto Klienta tiesību uz darījumam atbilstošu Pakalpojumu saņemšanu īstenošana, tādēļ noteiktos gadījumos Personas dati var tikt apstrādāti kvalitātes kontroles mērķiem. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma) un līguma(darījuma) pamata.
 • Pieteikto jautājumu risināšana, tai skaitā, dažādu pieteikto jautājumu vai sūdzību izskatīšana un atrisināšana. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma) un līguma(darījuma) pamata, tostarp pieteiktā jautājuma pamata.
 • Pakalpojumu sniegšana un darījuma izpildes nodrošināšana. Mēs apstrādājam datus, lai nodrošinātu Pakalpojumus un noslēgto līgumu(darījuma) izpildi. Piemēram, Mēs apstrādājam datus, lai varētu veikt pieteikto iekārtas remontu vai pieteikto pasūtījuma piegādi. Mēs apstrādājam Personas datus komunikācijā ar Klientiem, piemēram, nosūtām ar Pakalpojumu saistītus servisa paziņojumus, lai informētu par pakalpojuma izpildes rezultātu vai sniegtu Klientam citu svarīgu informāciju. Tāpat mums var būt nepieciešamība sazināmies ar Klientu saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu, lai precizētu, piemēram, pieteiktā pasūtījuma informāciju, iesniegtā remonta pieteikuma aprakstu vai noskaidrotu citu papildu informāciju, kas sekmē darījuma izpildes gaitu. Lai nodrošinātu atsekojamu darījuma izpildi, Mūsu vienošanās un sarunas ar Klientu par konkrēta jautājuma risināšanu var tik fiksētas ieraksta veidā. Darījumu ietvaros grāmatvedības nosacījumu izpildei Mums ir nepieciešams veikt norēķinu administrēšanu, kā arī sniegto Pakalpojumu uzskaiti. Gadījumos, kad Klients nav veicis pilnu samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, Mums ir nepieciešams īstenot procesus atlikušo maksājumu saņemšanai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma) un līguma(darījuma) pamata.
 • Līguma(darījuma) slēgšana/grozīšana. Mērķis attiecas uz jauniem pieteikumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp Pakalpojumiem jebkurā pieteikuma formā. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma) un līguma(darījuma) pamata.
 • Komunikācija ar Klientu. Mēs ievērojam ikviena Klienta tiesības dot, atsaukt vai mainīt informācijas saņemšanas iespējas. Gadījumos, kad Klients ir izteicis vēlmi saņemt informāciju vai sniegt viedokli par konkrētiem produktiem vai Pakalpojumiem, Personas dati var tikt apstrādāti, lai varētu nodrošināt Klientam nepieciešamās informācijas sniegšanu. Šādos gadījumos vienmēr ir svarīga Klienta piekrišana. Ja Klienta piekrišana attiecas uz informācijas saņemšanu no sadarbības partnera, piemēram, lai ražotājs varētu sazināties ar Klientu un noskaidrot Klienta apmierinātību ar konkrētā ražotāja zīmola produktiem un remonta gadījumā varētu novērtēt iekārtas remonta kvalitāti, Klienta dati, piemēram, vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts kontekstā ar Klienta sniegto piekrišanu var tikt sniegti konkrētam ražotājam. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses un Klienta sniegtas piekrišanas pamata.
 • Saistošo normatīvo aktu izpilde. Mēs apstrādājam Personas datus, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, lai nodrošinātu datu pieejamību kompetentajām iestādēm, tostarp lai sniegtu atbildes uz normatīvo aktu ietvaros saņemtajiem iestāžu un tiesu pieprasījumiem, kā arī lai īstenotu normatīvo aktu ietvaros Klientiem paredzētās tiesības un Mums kā komersantam uzliktās saistības, tai skaitā grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. jomās.
 • Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldība. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma) un līguma(darījuma) pamata.
 • Norēķinu administrēšana. Mērķis attiecas uz norēķinu ar personu ietvaros veiktajām aktivitātēm. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma) un līguma(darījuma) pamata.
 • Krāpniecības novēršana un/vai kredītrisku novērtēšana. Mērķis attiecas uz tiesisko interešu aizsardzību un likumisko un līgumisko saistību izpildi. Mērķis ietver datu apstrādi, tai skaitā pirms darījuma noslēgšanas un tā izpildes laikā, kas ietver ar informācijas apstrādi saistītas darbības krāpniecības novēršanai un kredītrisku novēršanai. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma), līguma(darījuma) pamata, leģitīmas intereses un Klienta sniegtas piekrišanas pamata.
 • Parādu piedziņa. Mērķis attiecas uz ar parādu piedziņu saistītām darbībām, tai skaitā saņemt, saglabāt un apstrādāt parāda piedziņai nepieciešamos datus, kā arī sniegt un ievietot informāciju par parādu un personu, ieskaitot personas datus, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētās parādnieku un kredītinformācijas(kredītvēstures) datu bāzēs, kā arī saglabāt un nodot trešajām personām informāciju, kas iesniegta un nosūtīta komersantam, tai skaitā personas datus un ar darījumu saistīto informāciju, lai nodrošinātu darījuma izpildi, kā arī gadījumos, kad persona nav pienācīgi pildījusi darījuma nosacījumus. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma), līguma(darījuma) un leģitīmas intereses pamata.
 • Personu un objektu drošība. Mēs varam apstrādāt Personas datus, lai nodrošinātu Mūsu darbinieku, infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, Klientu, tostarp Mūsu objektu un rīkoto pasākumu apmeklētāju drošību, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršanu, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšanu Mūsu objektos un tiem piegulošā teritorijā, tai skaitā informācijas sistēmās. Mērķis attiecas uz pasākumiem, kas tiek veikti ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā veicot video novērošanu, caurlaižu režīmu un citus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu apdraudējumu un aizsardzību, kuru realizē ar loģiskās aizsardzības līdzekļiem. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma), līguma(darījuma) un leģitīmas intereses pamata.
 • Pakalpojumu, procesu, informācijas sistēmu statistika un analītika, lai tos attīstītu un pilnveidotu. Mērķis attiecas uz Mūsu rīcībā esošo personas datu apstrādi, lai izvērtētu Pakalpojuma sniegšanas rezultātus nolūkā attīstīt un pilnveidot Mūsu Pakalpojumus, procesus, sistēmas un noteiktu Mūsu uzņēmuma mērķus un attīstības virzienus. Mēs varam apstrādāt datus statistiskiem mērķiem un biznesa informācijas un analīzes apkopošanai, lai ļautu Mums pieņemt informētus lēmumus par darbības pilnveidošanu un aizsardzību, kā arī lai sagatavotu atskaites par Mūsu komercdarbības rezultātiem. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.
 • Personas datu apstrāde iekšējos administratīvajos nolūkos Mūsu grupas ietvaros. Mērķis attiecas uz personu datu apstrādi grupas uzņēmuma iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, interešu konflikta novēršanai un prettiesisku darījumu novēršanai. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.
 • Organizatoriskā pārvaldība (t.sk. lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite). Mērķis attiecas uz pasākumiem uzņēmuma integrētai pārvaldībai, tai skaitā saskaņā ar nacionāliem un starptautiski atzītiem korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot iekšējo procesu atsekojamību, kontroli un pilnveidošanu. Apstrādi veicam uz normatīvo aktu(likuma) un leģitīmas intereses pamata.

Visos gadījumos Mēs apstrādājam Personas datus tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams mērķim, ņemot vērā ikvienas personas Privātumu.

5. Kā Mēs aizsargājam Personas datus
Mēs nodrošinām Personas datu konfidencialitāti, veicot atbilstošus drošības pasākumus un ievērojot normatīvo aktu prasības un tajos paredzētos pienākumus.
Klienta interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, kā arī ēkas, kurā darbojamies, aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu trešo personu neautorizētu piekļuvi.

6. Kam Mēs varam sniegt Personas datus
Personas datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts paredzētais mērķis, piemēram, Mums var būt nepieciešamība sniegt Personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

 • Mūsu Grupas uzņēmumi informācijas apstrādei normatīvo aktu ietvaros, tai skaitā, lai nodrošinātu atbilstošu Grupas uzņēmumu pārvaldību.
 • Sadarbības partneri, tai skaitā, sadarbības partneri Pakalpojumu nodrošināšanai, kvalitātes kontrolei un attīstīšanai, kā arī partneri, kas nodrošina noteiktus piegādes pakalpojumus, personu, objektu un informācijas aizsardzības un drošības pakalpojumus un citus Pakalpojumus. Piemēram, Mēs sadarbojamies ar ražotājiem, kas apstrādā Personas datus, lai Klientam atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu iekārtas lietošanas noteikumos sniegtās remonta garantijas. Šādos gadījumos remonta darījuma izpildei nepieciešamie Klienta personas dati (vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts, ja tāds ir sniegts), remonta nodrošināšanai nepieciešamie iekārtas dati un iekārtas pirkuma (darījuma) apliecinošo dokumentu kopijas var tikt nodoti Klienta iekārtas ražotājam vai tā norādītai personai kā pārzinim, lai īstenotu apstrādes mērķi - remonta darījuma nodrošināšanu. Nepieciešamajos gadījumos Mēs sadarbojamies ar Mūsu partneriem, kas nodrošina Klientiem pasūtījumu piegādi. Šādas datu apstrādes pamats ir Klienta pieteikumi - darījuma nodrošināšana un normatīvo aktu izpilde. Šādi sadarbības partneri drīkst izmantot Personas datus tikai tiem mērķiem, par ko Mēs un sadarbības partneris esam vienojušies. Mēs ievērojam atbilstošu rūpību, lai nodrošinātu, ka šādi sadarbības partneri darbojas saskaņā ar šo Privātuma politiku un normatīvajos aktos Klientiem paredzētajām drošības prasībām.
 • Uzraudzības iestādes. Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, Mums var būt nepieciešamība sniegt Personas datus tirgus uzraudzības iestādēm, tiesībsargājošām institūcijām atbilstoši tam, kā to paredz normatīvie akti.
 • Citas personas. Dati var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta sniegtu piekrišanu vai lūgumu, tai skaitā, gadījumā, ja Klients ir piekritis datu tālākai izmantošanai trešās personas definētajam mērķim. Piemēram, gadījumā, ja Klients lieto kāda konkrēta ražotāja iekārtu un Klients ir piekritis, ka ražotājs sazinās ar Klientu, lai noskaidrotu Klienta apmierinātību ar sava zīmola produktiem un remonta izpildes kvalitātes novērtēšanai. Šādā gadījumā Klienta datus saņem un apstrādā konkrētais ražotājs, lai varētu sazināties ar Klientu.

Papildus augstāk minētajam, var būt gadījumi, kad Mēs Personas datus varam nodot citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, Mūsu aktīvu pārdošanu vai Pakalpojumu sniegšanas nodošanu citam komersantam.
Mēs nodrošinām Personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Mēs varam apstrādāt arī Anonimizētus datus. Šādi dati, kas nedod iespēju identificēt personu, var tik izmantoti citiem mērķiem un nodoti citām personām.

7. Cik ilgi Mēs glabājam datus
Mēs glabājam Personas datus tikai tādu laika periodu, kāds nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai Mēs izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām saistībām, tai skaitā Mēs ņemam vērā arī Klientiem paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.
Ja Klients ir pieteicis pakalpojumu saglabāt iekārtas datu kopiju remonta laikā, šādus datus Mēs glabājam vēl 2 (divus) mēnešus no brīža, kad Klients ir izņēmis iekārtu no servisa, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespēja Klientam no jauna atjaunot datus, ja Klientam rastos kādi prasījumi un/vai būtu nepieciešams izskatīt ar šī pakalpojuma sniegšanu Klienta pieteiktos jautājumus. Taču atbilstoši datu minimizācijas principam iekārtas datu kopijas glabājam ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus no brīža, kad Klients pirmo reizi ir informēts, ka iekārta ir gatava saņemšanai. Tādēļ, ja Klients pēc uzaicinājuma neierodas pakaļ iekārtai un/vai kā citādi iekārta netiek laicīgi izņemta 6 (sešu) mēnešu laikā no Klienta informēšanas par iekārtas saņemšanas iespēju, Klientam ir jāņem vērā, ka pēc minētā perioda Mums nebūs iespēja atjaunot datus un ar to saistītie prasījumi nevarēs tikt izskatīti. Ja Klientam ir pamatoti apstākļi par nepieciešamību saglabāt ilgāk datus, Klientam ir nepieciešams laicīgi iesniegt Mums skaidru un nepārprotamu prasījumu par konkrētu datu dzēšanas ierobežošanu. Šādus prasījumus izskatīsim atbilstoši normatīvajiem aktiem un šai Privātuma politikai un sniegsim atbildi.
Anonimizētu datu glabāšanai netiek piemēroti ierobežojumi, taču arī tos mēs glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.
Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai informācija par Klientu ir pareiza un aktuāla. Tādēļ aicinām Klientu Mūs informēt par jebkurām izmaiņām Klienta sniegtajā informācijā.

8. Kā TSC lieto sīkdatnes
Līdzīgi kā citās mājas lapās, arī TSC mājas lapā var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama TSC Sīkdatņu izmantošanas noteikumos, kas pieejami TSC mājas lapā https://www.tsc.lv. Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, personai jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka nevarēsim šo Pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā kā iepriekš.

9. Kādas ir Klienta tiesības un ko Mēs sagaidām no Klienta
Klienta tiesības:

 • iesniegt pieteikumu un saņemt informāciju par datiem, ko Mēs par Klientu iegūstam un glabājam, ja vien piemērojamie normatīvie akti neparedz savādāk. Informāciju par sevi Klients var iegūt, sazinoties ar Mums rakstiski vai apmeklējot Mūsu Klientu apkalpošanas centrus;
 • pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, nepieciešamības gadījumā papildināšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī īstenot tiesības iebilst pret apstrādi, tai skaitā iebilst pret datu apstrādi, kas tiek veikta leģitīmo interešu ietvaros, ciktāl to paredz normatīvo akti, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību. Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, Klients ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību;
 • jebkurā brīdī atsaukt savas sniegtās piekrišanas, kuras Klients Mums ir devis. Piekrišanu došana vai atsaukums ir Klienta brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja Klients nolemj atsaukt kādu piekrišana, jāņem vērā, ka atsaukums neietekmē apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam, un ar piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un Klientam var nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā.
 • sazināties ar Mums un tirgus uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie Mums, lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā Klientam vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī atbildīgajai iestādei par datu apstrādes uzraudzības jautājumiem.
 • sazināties ar Mums par visiem Klientam aktuāliem jautājumiem, tai skaitā par Privātuma politiku un piemērojamo datu aizsardzību. Sniegsim atbildi iespējami ātrā laikā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas, ja vien jautājuma apjoms neradīs nepieciešamību pēc papildu laika.

Mēs Klientu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām izskatām bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tikt piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Iesniegumu var iesniegt jebkurā Mūsu iekārtu pieņemšanas punktā vai attālināti, nodrošinot iespēju sevi identificēt kā konkrētu personas datu subjektu un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu.

Klienta atbildība:

 • informēt Mūs par sniegtās informācijas un datu izmaiņām. Mums ir svarīgi, ka Mūsu rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija, par Klientu;
 • sniegt nepieciešamo informāciju, lai saistībā ar Klienta pieprasījumu Mēs varētu identificēt Klientu un būt pārliecināti, ka saziņa vai sadarbība ir tieši ar konkrēto Klientu. Tas ir vajadzīgs Klienta un citu personu datu aizsardzībai, lai Mēs varētu būt droši, ka tieši Klients ir Personas datu subjekts un ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par Klientu tiek sniegta tikai Klientam, neaizskarot citu personu tiesības. Piemēram, gadījumā, kad Klients vēlas noskaidrot ziņas par sevi, atsūtot Mums pieprasījumu. Šādā gadījumā Mums ir svarīgi pārliecināties, ka tieši Klients ir tas, kas šo pieprasījumu ir iesniedzis un parakstījis. Attiecīgi Mēs varam lūgt sniegt papildu identificējošu informāciju. Tomēr, ja Klients nebūs sniedzis papildu informāciju un/vai Mums būs šaubas par informācijas pieprasītāju, Klientu datu aizsardzībai (lai dati netiktu izpausti trešajām personām) Mēs varam atteikt datu izpaušanu līdz brīdim, kad būsim pārliecināti par to, ka tieši Klients ir pieprasījis minētās ziņas.
 • Pirms sadarbības ar Mums uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar Klientu un kuru intereses tādejādi var tikt skartas Klienta datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemam Mūsu sniegto Pakalpojumu sastāvdaļa. Mēs sagaidām, ka Klients Mums sniegtos datus izmanto godprātīgi un neskar citu personu tiesiskās intereses. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem Klientam ir iespēja dot piekļuvi vai ļaut kopīgi izmantot citai personai savus Pakalpojumus un/vai iekārtas, Klients ir atbildīgs, ka šīs personas tiek informētas par konkrēto procesu ietvaros veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām. Gadījumos, kad dati tiešā veidā attiecas uz citu personu (datu subjektu maiņas gadījumā) Klients ir atbildīgs bez kavēšanās par to Mūs informēt. Līdz pilnai personu identifikācijai dati tiek attiecināti uz Klientu kā datu subjektu.

10. Kādā veidā var uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā
Mēs pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, ik pa laikam grozot un papildinot šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām Klientus regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju Mūsu mājas lapā un citos Mūsu saziņas kanālos. Kad Mēs veiksim izmaiņas šajā Privātuma politikā, Mēs par to informēsim ar paziņojumu Mūsu mājas lapā.

11. Kā sazināties ar Mums
Ja rodas kādi jautājumi par šo Privātuma politiku vai par īstenoto Personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar Mums vai ar Mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.

Privātuma politikas PDF fails