Servisa saistošie noteikumi

Servisa saistošie noteikumi

1. Garantijas remonts – bezmaksas remonts, ko saskaņā ar iekārtas iegādes nosacījumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina ražotājs, ja tiek ievēroti ražotāja noteiktie iekārtu lietošanas un ekspluatācijas noteikumi.

2. Ārpus garantijas remonts – maksas pakalpojums, ja bojātai iekārtai defekts radies ražotāja noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, mehāniski bojājumi, mitruma ietekme, ražotāja neapstiprināta programmnodrošinājuma instalēšana, un citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radusies lietotāja vainas dēļ.

3. Ja Klients nodod iekārtu maksas remontā, bet nevēlas veikt remontu par piedāvāto summu, šādā gadījumā Klientam ir jāmaksā par veikto diagnostiku (saskaņā ar cenrādi). Diagnostikas cena var mainīties robežās no 15.00 EUR līdz 26.00 EUR atkarībā no servisa, kurā tiks nodrošināts pakalpojums. Diagnostika ietver defektīvo detaļu noteikšanu, bet ne to nomaiņu.

4. Servisa centrs neuzņemas atbildību par iekārtas izjaukšanas rezultātā radītajiem bojājumiem, ja konstatēts, ka iekārtai iepriekš veikts neautorizēts remonts, kura laikā uzstādītas nekvalitatīvas, neoriģinālas rezerves daļas vai iekārta ir lietota neatbilstoši ražotāja noteiktajiem iekārtu lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem.

5. Servisa centrs neuzņemas atbildību par apzināti vai neapzināti slēptiem vizuāliem un mehāniskiem defektiem no Klienta puses. Piemēram, plaisas slēpšana zem biezas ekrāna aizsarguzlīmes. Tāpat Servisa centrs neuzņemas atbildību par iekārtas izjaukšanas rezultātā radītajiem bojājumiem ekrāna aizsarguzlīmei vai aizsargstiklam. Klients ir atbildīgs noņemt ekrāna aizsarguzlīmi vai aizsargstiklu pirms iekārtas nodošanas remontā.

6. Servisa centrs utilizē Iekārtas remonta procesā nomainītās rezerves daļas (atkritumus), ja vien Klients Iekārtas nodošanas brīdī nav informējis par vēlmi saņemt bojātās detaļas atpakaļ kopā ar Iekārtu. Atzīme par šo Klienta vēlmi tiek atspoguļota pieņemšanas kvītī.

7. Servisa centrs remontu veic pēc iespējas ātrāk, nepārsniedzot 15 (piecpadsmit) darba dienu termiņu, taču remonta termiņš var tikt pagarināts, atkarībā no bojātās detaļas pieejamības Servisa centra noliktavā vai arī, ja ir nepieciešamība iekārtu pārsūtīt uz augstāka līmeņa servisu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šādos gadījumos Servisa centrs apņemas informēt Klientu ar īsziņas starpniecību par nepieciešamību pagarināt remonta termiņu.

8. Ja kopš brīža, kad Servisa centrs ir informējis Klientu ar īsziņas, zvana vai elektroniskā pasta, ja tāds pieejams, starpniecību par nepieciešamību sniegt atbildi, komentārus vai atsūtīt aksesuārus, ir pagājušas 7 (septiņas) kalendārās dienas un Klients nav atbildējis vai atsūtījis aksesuārus, tad Servisa centrs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma atdot atpakaļ iekārtu Klientam, neveicot remontu. Klients ir informēts, ka ar Klienta pieteikto remontu saistītā darījuma nodrošināšanai saruna ar Servisa centru var tikt ierakstīta.

9. Pakalpojuma izcenojumu nosaka Servisa centra speciālisti saskaņā ar Servisa centra pakalpojumu cenrādi. Servisa centra speciālisti sniedz sīkākus paskaidrojumus par cenrādī norādītajiem izcenojumiem, veicamo darbu specifiku, ja to pieprasa Klients. Ja iekārtai veikts ārpus garantijas remonts, Servisa centrs nodrošina veiktajam remontam un nomainītajām detaļām garantiju 3 (trīs) mēnešu laikā no brīža, kad iekārta izsniegta Klientam. Klientam papildus ir arī normatīvajos aktos paredzētās tiesības.

10. Lai nodrošinātu darījumu, pirms iekārtas nodošanas remontā Klienta pienākums ir atslēgt ekrāna drošības kodu vai jebkuru cita veida ierobežojumu, tostarp paroles, kas var traucēt remontam, bet ja tehniski tas nav iespējams – informēt par iekārtas drošības kodu Servisa centru, izņemt no iekārtas SIM karti/-es un atmiņas karti/-es un izdzēst no iekārtas personas datus, tai skaitā kontaktus, galerijas, kalendāru ierakstus u.c. Par iekārtas datu saglabāšanu ārpus iekārtas ir atbildīgs Klients. Nepieciešamības gadījumā Klients sev nodrošina datu rezerves kopiju (backup). Klients ir informēts un pilnībā apzinās, ka iekārtā un atmiņas kartē (ja tāda ir nodota kopā ar iekārtu) atstātie dati remonta laikā var tikt neatgriezeniski izdzēsti. Ja iekārtā būs atstāta SIM karte/-es, Servisa centrā tā tiks iznīcināta. Datu saglabāšana pirms remonta uzsākšanas Servisa centrā ir maksas pakalpojums (saskaņā ar cenrādi) un Klientam ir pienākums informēt Servisa centru par vēlmi veikt datu saglabāšanu Servisa centrā pirms iekārtas nodošanas remontā. Pakalpojuma Datu saglabāšana ietvaros ir iespējams saglabāt Apple iekārtām tikai kontaktus un galeriju, pārējām ražotāju iekārtām - kontaktus, galeriju, īsziņas, veikto zvanu žurnālu un kalendāra ierakstus.

11. Klients ar savu parakstu apliecina, ka iekārta ir Klienta īpašums un Klienta sniegtie dati ir patiesi. Ja Klients norāda Servisa centram papildus citas personas kontaktinformāciju saziņai par Klienta darījumu, Klients ir atbildīgs par šo sniegto datu tiesiskumu un Klientam ir saistoši norādītās kontaktpersonas dotie rīkojumi Servisa centram par Klienta darījuma jautājumiem. Ja Klients ir sniedzis nepatiesu informāciju un Servisa centram tā rezultātā ir radušies zaudējumi, Klients apņemas segt visus radušos zaudējumus.

12. Lai nodrošinātu ar remontu saistītā darījuma izpildi, Servisa centrs kā pārzinis un tā pilnvarotās personas ir tiesīgas apstrādāt Klienta personas datus, t.sk. vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts, ja tāds ir sniegts, kā arī remonta nodrošināšanai nepieciešamos iekārtas datus, t.sk. iekārtas ražotājs, modelis, IMEI kods, komplektācija, defektu apraksts, vizuālais novērtējums, drošības kods, ja tāds ir, un iekārtas pirkuma (darījuma) apliecinoša dokumenta kopijas. Veiktās datu apstrādes pamats ir Klienta remonta pieteikums un ar to saistīto normatīvo aktu izpilde. Apstrādes mērķis ir darījuma nodrošināšana, t.sk. ar to saistītā Klienta tiesību un prasījumu īstenošana, saziņa ar Klientu par remonta norisi, Klienta pieteikto jautājumu risināšana un pakalpojuma kvalitātes kontrole, kā arī norēķini un iekārtas remonta administrēšana un uzskaite. Lai nodrošinātu iekārtai sniegtās ražotāja garantijas un normatīvajos aktos paredzētās Klienta tiesības, remonta darījuma izpildei nepieciešamie Klienta personas dati (vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts, ja tāds ir sniegts), remonta nodrošināšanai nepieciešamie iekārtas dati un iekārtas pirkuma (darījuma) apliecinošo dokumentu kopijas var tikt nodoti Klienta iekārtas ražotājam vai tā norādītai personai kā pārzinim, lai īstenotu apstrādes mērķi - remonta darījuma nodrošināšanu. Ja Klients ir pieteicis pakalpojumu, piemēram, remonta iekārtas piegādi, nepieciešamie dati var tikt sniegti Servisa centra sadarbības partneriem, piemēram, kas veic piegādes, lai varētu nodrošināt attiecīgo darījumu. Datu apstrādes pamats ir Klienta pieteikums un ar to saistīto normatīvo aktu izpilde. Atšķirībā no piekrišanām, kuru sniegšana ir Klienta brīva izvēle, ar darījumu saistītie dati ir nepieciešami darījuma izpildei un to nesniegšana var daļēji vai pat pilnībā kavēt darījuma nodrošināšanu. Servisa centrā Klienta datu aizsardzībai tiek piešķirta visaugstākā prioritāte un dati tiek apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām tikai konkrētam mērķim un tikai nepieciešamajā apjomā, ievērojot datu minimizēšanas principu, kā arī atbilstoši konkrētajam pamatam, tostarp darījumu izpildei, tiesību nodrošināšanai, Klienta sniegto piekrišanu ietvaros un saistošo normatīvo aktu īstenošanai. Datu glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar Klientam paredzētajām tiesībām un atbilstoši normatīvo aktu prasībām uz laiku, ko var izmantot, lai pēc remonta varētu pieteikt prasījumus, ja tādi rastos. Ja Klients ir sniedzis piekrišanu konkrētam mērķim, Klients to var atsaukt jebkurā brīdī viegli pieejamā veidā, kas dod iespēju nepārprotami identificēt Klientu, tai skaitā izmantojot Servisa centra saziņas kanālus. Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai attiecīgi atsaukumam, ja tas ir ātrāk. Atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz attiecīgo piekrišanu pirms atsaukuma. Klientam ir tiesības normatīvo aktu ietvaros saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, kā arī veikt to labošanu, dzēšanu, ierobežošanu vai pārnešanu. Klientam ir tiesības sazināties arī ar uzraudzības iestādēm. Šī datu apstrādes privātuma politika ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Plašāka informācija par Servisa centra privātuma politiku ir pieejama ikvienā Servisa centra saziņas kanālā.

13. Klients ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu finansiālu atbildību par izsniegto maiņas iekārtu uz remonta laiku. Ja Klients nespēs atgriezt maiņas iekārtu servisa centram (vai tā būs bojāta un lietošanai nederīga), tad Klients apņemas segt radušos zaudējumus. Klientam ir pienākums maiņas iekārtu atdod atpakaļ vai attiecīgi apmaksāt ar maiņas iekārtu radītos zaudējumus ne vēlāk kā līdz remontā nodotās Iekārtas saņemšanas brīdim. Atdodot atpakaļ maiņas iekārtu, Klienta pienākums ir dzēst jebkuru personīgo informāciju, t.sk., personas datus, no atdotās maiņas iekārtas.

14. Servisa centrs apņemas uzglabāt Klienta iekārtu 20 (divdesmit) kalendārās dienas bez maksas, no brīža, kad Klients ir informēts ar īsziņas, zvana vai e-pasta, ja tāds sniegts, starpniecību par iespēju saņemt iekārtu. Par turpmāko iekārtas glabāšanu Klients apņemas maksāt EUR 1.00 (vienu) EUR par katru nākamo diennakti.

15. Klientam pirms iekārtas saņemšanas, ir pienākums samaksāt visus saistītos izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem: maksas remontu, diagnostiku, iekārtas uzglabāšanu u.c.

16, Klientam ir pienākums uzrādīt vai iesniegt Servisa centra pieprasītos dokumentus vai to kopijas, kas apliecina Klienta identitāti un saistību ar iekārtu.

17. Saņemot iekārtu pēc remonta, Klientam divpadsmit stundu laikā ir jāpārbauda:

17.1. vai saņemtā iekārta pēc remonta ir tādā pašā komplektācijā, kādā tā bija nodota remontā, tai skaitā attiecībā uz iekārtas saglabājamajiem datiem, ja šāds pakalpojums ir pieteikts Servisa centrā pirms iekārtas nodošanas remontā;

17.2. vai iekārtai pēc veiktā remonta ir novērsti pieteiktie iekārtas defekti;

17.3. vai iekārtai pēc veiktā remonta nav parādījušies jauni vizuālie defekti. Saņemot iekārtu, ja klients neinformē servisa centru pa tālruni, klātienē vai elektroniskajā pastā divpadsmit stundu laikā par konstatētajiem trūkumiem, tad tiek uzskatīts, ka Klients ir veicis augstāk minēto pārbaudi, iekārtas remonts ir veikts kvalitatīvi un šajā sakarā Klientam nav pretenziju pret Servisa centru.